(PDF/MP3)साई बाबा कांकड आरती मराठी Lyrics | Sai Baba Kakad Aarti Marathi Lyrics | Kakad Aarti Mp3 Download

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।। आज आम्ही तुमच्या सोबत साई बाबांची सकाळची म्हणजेच कांकड आरती LYRICS, MP3,PDF सादर करीत आहोत. (Sai Baba Kakad Aarti Marathi Lyrics) Sai Baba Kakad Aarti Marathi Lyrics 1.भूपाळी जोडूनियां कर चरणीं ठेविला माथा । परिसावी विनंती माझी सदुरुनाथा ।। 1 ।।असो नसो भाव आलों तूझिया ठाया । … Continue reading (PDF/MP3)साई बाबा कांकड आरती मराठी Lyrics | Sai Baba Kakad Aarti Marathi Lyrics | Kakad Aarti Mp3 Download