बाबासाहेब भगवान गौतम बुद्धांला मानवंदना करताना.

बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचा ब्लॅक अँड व्हाईट पोर्ट्रेट. 

बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजेशाही थाट. 

भारतीय घटना लिहताना बाबासाहेब आंबेडकर.

बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या मित्र परिवारासोबत. 

White Lightning

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संसद भावना मध्ये. 

White Lightning