( PDF ) 1 ते 100 मराठी अक्षरी | 1 To 100 Numbers in Marathi Words

1 ते 100 मराठी अक्षरी – नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्या सोबत 1 ते 100 मराठी अक्षरी शेयर करणार आहोत म्हणजेच, १ ते १०० अंकांचे मराठीत रुपांतर करून दाखवणार आहोत.

आपण बघत असतो, बर्याच ठिकाणी शाळेत किंवा पालक घरीच मुलांना आपली मातृभाषा मराठी सुद्धा आपल्या मुलांना स्पष्ट यावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. आणि त्यासाठी बरेच उपक्रम देखील त्यांचे चालू असतात. जसे कि आज आपण १ ते १०० हे सगळे इंग्लिश अंक मराठी भाषेत बघणार आहोत. ज्याने तुमच्या मुलांना इंग्रजी सोबत मराठी भाषेत सुद्धा अंकगणित समजायला सोप्पे जाईल.

या लिस्ट मध्ये तुम्हाला १ ते १०० मराठी अंक शब्दात पाहायला मिळतील.

1 ते 100 मराठी अक्षरी | 1 to 100 Numbers in Marathi words

मराठी अंक अक्षरी अंक इंग्रजीत अंक
एक  1
दोन2
तीन3
चार4
पाच5
सहा6
सात7
आठ8
नऊ9
१०दहा10
११अकरा11
१२बारा12
१३तेरा  13
१४चौदा14
१५पंधरा15
१६सोळा16
१७सतरा17
१८अठरा18
१९एकोणावीस  19
२०वीस20
२१एकवीस  21
२२बावीस  22
२३तेवीस23
२४चौवीस24
२५पंचवीस25
२६सव्वीस26
२७सत्तावीस27
२८अठ्ठावीस28
२९एकोणतीस29
३०तीस30
३१एकतीस31
३२बत्तीस32
३३तेहतीस33
३४चौतीस34
३५पस्तीस35
३६छत्तीस36
३७सदतीस37
३८अडतीस38
३९एकोणचाळीस39
४०चाळीस40
४१एकेचाळीस  41
४२बेचाळीस42
४३त्रेचाळीस43
४४चव्वेचाळीस44
४५पंचेचाळीस45
४६शेहेचाळीस46
४७सत्तेचाळीस47
४८अठ्ठेचाळीस48
४९एकोणपन्नास49
५०पन्नास50
५१एकावन्न51
५२बावन्न52
५३त्रेपन्न53
५४चोपन्न54
५५पंचावन्न55
५६छपन्न56
५७सत्तावन्न57
५८अठ्ठावन्न58
५९एकोणसाठ59
६०साठ60
६१एकसष्ट61
62बासष्ट  62
६३त्रेसष्ट63
६४चौसष्ट  64
६५पासष्ट65
६६सहासष्ट66
६७सदुसष्ट67
६८अडुसष्ट 68
६९एकोणसत्तर69
७०सत्तर70
७१एकाहत्तर71
७२बहात्तर 72
७३त्र्याहत्तर73
७४चौऱ्याहत्तर74
७५पंच्याहत्तर75
७६शहात्तर76
७७सत्याहत्तर77
७८ अट्ठ्याहत्तर78
७९एकोणऐंशी79
८०ऐंशी80
८१एक्याऐंशी81
८२ब्याऐंशी82
८३त्र्याऐंशी83
८४चौऱ्याऐंशी84
८५पंच्याऐंशी85
८६शहाऐंशी86
८७सत्याऐंशी87
८८अट्ठ्याऐंशी88
८९एकोणनव्वद89
९०नव्वद90
९१एक्याण्णव91
९२ब्याण्णव92
९३त्र्याण्णव93
९४चौऱ्याण्णव94
९५पंच्याण्णव95
९६शहाण्णव96
९७सत्त्याण्णव97
९८अठ्याण्णव98
९९

१००
नव्याण्णव

शंभर
99

100
Chart Of 1 to 100 in Marathi | १ ते १०० मराठी अक्षरी Chart

Also Read : Hindi Ginti 1 to 100

1 ते 100 मराठी अक्षरी pdf | 1 to 100 number in marathi words PDF

तुम्ही Numbers in Marathi words हि पीडीएफ देखील डाउनलोड करू शकतात. (1 to 100 numbers in words in Marathi language pdf)

हि लिस्ट खालील सर्व शीर्षक साठी लागू असेल

1 to 100 numbers in words in marathi language pdf
Marathi barakhadi 1 to 100
Marathi Numbers 41 to 50 in words
1 te 10 marathi ank
Chart Marathi number names 1 to 100 in words
1 te 100 ank marathi
1 to 100 numbers in words marathi pdf
1 to 100 in marathi number names
1 to 100 in marathi language
1 ते 100 मराठी अक्षरी pdf

Team, 360Marathi

Other Posts,

7 thoughts on “( PDF ) 1 ते 100 मराठी अक्षरी | 1 To 100 Numbers in Marathi Words”

Leave a Comment

close